Београд, 08.06.2012.

Пресуда III-4 УЖ 574-12-заштита изборног права

    Република Србија
Одељење у Новом Саду
     УПРАВНИ СУД
      III-4 Уж. 574/12
Дана 08.06.2012. године
        Б е о г р а д 

      
У ИМЕ НАРОДА

  

Управни суд, у већу  судија: Сузанa Гудураш,  председник већа, Гордана Сукновић Бојаџија и др Владан Станојев, чланови већа, са судским саветником, Мирелом Костадиновић, записничарем, одлучујући о жалби Ласла Кормањоша из Чоке, Улица Маршала Тита бр. 22, кандидата за покрајинског посланика по већинском систему у Скупштину АП Војводине, изјављеној против решења Изборне комисије изборне јединице 59 Чока број 013-2/2012-05-пр.4 од 05.06.2012. године, које је донето на основу Одлуке Покарјинске изборне комисије о поверавању послова на спровођењу избора за посланике у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему, број 013-28/2012 од 15.03.2012. године, у прeдмету заштите изборног права, у нејавној седници већа одржаној дана 08.06.2012. године, у 12.00 часова, донео јеП Р Е С У Д У

  
Жалба се ОДБИЈА.


О б р а з л о ж е њ е

  

Ожалбеним решењем, одбијен је приговор изјављен од стране Кормањош Ласла из Чоке, кандидата за покрајинског посланика кога је предложио Савез војвођанских Мађара, као неоснован.
    
  
У жалби благовремено поднетој путем Изборне комисије изборне јединице 59 Чока, дана 07.06.2012. године у 14,55 часова, а која је у Управном суду запримљена дана 07.06.2012. године у 21,30 часова, жалилац оспорава законитост ожалбеног решења, наводећи да је записник о раду Бирачког одбора на бирачком месту број 4 Основна школа - Маршала Тита 54 Остојићево, општина Чока, на поновљеним изборима одржаним дана 03.06.2012. године, неправилно и незаконито попуњен, с обзиром да је наведени записник који је достављен жалиоцу, у тачки 5, где се уписује број бирача који су гласали уз помоћ другог лица уписан број 260, који је једнак са бројем бирача који су гласали, те да је исти потписан од стране свих чланова бирачког одбора на бирачком месту, али да је примерак записника о раду бирачког одбора који је предат Изборној комисији изборне јединице 59 Чока исправљен, а да су исправку потписали само поједини чланови бирачког одбора. Сматра, да су овим учињене битне неправилности у раду бирачког одбора, које могу бити од утицаја на резултат избора. Такође, жалилац указује и да је на самом бирачком месту вршена пропаганда, о чему се већ изјашњавао у свом приговору. Предлаже да суд жалбу усвоји, поништи решење Изборне комисије изборне јединице 59 Чока број 013-2/2012-05-ПР.4 од 05.06.2012. године, поништи изборе на бирачком месту 4 – Основна школа-М.Тита 54 Остојићево у општини Чока, распусти бирачки одбор и понови гласање на наведеном бирачком месту.

  
Изборна комисија општине Инђија, доставила је Управном суду дана 07.06.2012. године у 21,30 часова, одговор на жалбу са списима предмета.

  
Решавајући овај спор на основу одредбе члана 85. Покрајинске скупштине Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', бр. 3/12 – пречишћен текст), оценом навода жалбе и достављених свих списа предмета, Управни суд је нашао да је жалба неоснована.

  Из садржине списа предмета и то, записника о раду Изборне комисије Изборне јединице на утврђивању резултата галасања за избор посланика у Скупштину АП Војводине на поновљеном гласању по већинском изборном систему дана 03.06.2012. године, произлази да је изборна комисија 59 Чока, примила изборни материјал са утврђеним резултатима гласања, те да је исти потписан од стране секретара и председника комисије, као и седам чланова комисије, уз констатацију да исправка записника о раду бирачког одбора није извршена на бирачком месту, него испред изборне комисије, као и да наведену исправку нису потписали сви чланови бирачког одбора. Дана 04.06.2012. године у 15,10 часова, Ласло Кормањош, кандидат за посланика у Скупштину АП Војводине, поднео је изборној комисији изборне јединице 59 Чока приговор, због неправилности у поступку спровођења поновљених избора за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском систему на бирачком месту 4 – Основна школа – М. Тита 54 Остојићево у општини Чока, одржаних дана 03.06.2012. године, указујући да су у записнику о раду бирачког одбора вршене исправке, као и да је на изборном месту Влатко Јовичевић, посланик у Скупштини АП Војводине, члан Демократске странке, вршио пропаганду у корист кандидата за покрајинског посланика Предрага Мијића, из коалиције “Избор за бољи живот-Бојан Пајтић”, чиме су учињене битне повреде изборног поступка које су од утицаја на резултат гласања. Одлучујући о наведеном приговору, Изборна комисија изборне јединице 59 Чока, је ожалбеним решењем приговор одбила као неоснован.

  
Према одредби члана 41. став 1. Покрајинске скупштине Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', бр. 3/12 – пречишћен текст), прописано је да ако изборна комисија изборне јединице, на основу изборног материјала утврди неправилности на појединим или на свим бирачким местима, које су битно утицале на резултат избора, поништиће гласање на тим бирачким местима и именовати нове бирачке одборе.

  
Код оваквог стања ствари, правилно је поступила Изборна комисија изборне јединице 59 Чока, када је ожалбеним решењем одбила приговор као неоснован, дајући за своју одлуку разлоге које у свему прихвата и овај суд.

  
По оцени Управног суда, неосновани су наводи жалбе, којима се указује да су исправљањем записника о раду бирачког одбора на бирачком месту бр. 4 у Остојићеву, учињене битне повреде изборног поступка. Ово стога што је записник о раду бирачког одбора исправљан у делу у коме се не утврђују резултати избора, због чега, у смислу цитиране одредбе Закона, наведене неправилности нису такве природе да су могле битно да утичу на изборни резултат. Ово са разлога што жалилац, ни сам, како у поднетом приговору, тако ни у изјављеној жалби, не спори утврђене резултате ибора за оба кандидата.

  
Такође, неосновано се наводима жалбе истиче да је на предметном бирачком месту вршена пропагнда од стране посланика у Скупштини АП Војводине, Влатка Јовичевића, а које наводе је жалилац истицао и у приговору, с обзиром да на наведену околност не доставља никакве доказе.

  
Са изнетих разлога, налазећи да ожалбеним решењем није повређено изборно право на штету жалиоца, Управни суд је одлучио као у диспозитиву пресуде, а применом одредбе члана 85. став 1. и 2. Покрајинске скупштине Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', бр. 3/12 – пречишћен текст) и сходном применом одредбе члана 40. став 2. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС” бр. 111/09)

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 08.06.2012. године, у 12.00 часова, III-4 Уж.574/12


Записничар                                         Председник већа-судија
Мирела Костадиновић,с.р.                    Сузана Гудураш,с.р.


за тачност отправка
управитељ писарнице
Дејан Ђурић

 

ЉК