Београд, 08.06.2012.

Решење I-3 УЖ 565-12-заштита изборног права

Република Србија
УПРАВНИ СУД 
ОДEЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ
I-3  Уж 565/12
Дана 08.06.2012.године
Б е о г р а д

                      
 
Управни суд, у већу састављеном од судија: Љиљане Петровић, председника већа, Jелене Ивановић и Олге Петровић, чланова већа, са судским саветником Мајом Панић,  записничарем, одлучујући о жалби изборне листе Покренимо Деспотовац-Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, Демократска странка Србије), против одлуке Скупштине општине Деспотовац о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Деспотовац број 02-63/2012-01 од 01.06.2012.године, у предмету потврђивања мандата, у нејавној седници већа одржаној дана 08.06.2012.године у 13,00 часова,  донео јеР Е Ш Е Њ Е

  
Жалба се ОДБАЦУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

  

У жалби, поднетој овом суду дана 02.06.2012.године, у 13,30 часова, допуњеној поднесцима примљеним у суду дана 05.06.2012.године у 09,00 часова, дана 07.06.2012.године и 08.06.2012.године у 12,30 часова, подносилац жалбе оспорава законитост одлуке Скупштине општине Деспотовац о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Деспотовац број 02-63/2012-01 од 01.06.2012.године због битне повреде одредаба Закона о локалним изборима и наводи да је Изборна комисија општине Деспотовац својим решењем број 013-2-51/2012 од 10.05.2012.године доделила мандате одборницима са изборне листе и то кандидатима по редоследу на изборној листи, након чега је од кандидата за одборнике затражила да се писменим путем изјасне да ли прихватају мандат за одборника или не прихватају, а који су се писменим путем изјаснили и дали своје изјаве о томе, што је Изборна комисија записником констатовала на седници одржаној 20.05.2012.године, те је потом доделила уверења о мандату за одборнике Скупштине општине Деспотовац, при чему је изменила редослед кандидата са изборне листе непоштујући члан 43. Закона. На конститутивној седници Скупштине општине Деспотовац донета је наведена ожалбена одлука о потврђивању мандата одборника скупштине општине Деспотовац којом су додељени мандати одборницима у супротности са Законом о локалним изборима непоштујући редослед кандидата са изборне листе, наводи подносилац жалбе и предлаже да суд усвоји жалбу и поништи ожалбену одлуку о потврђивању мандата.
  
У поступку испитивања поднете жалбе Управни суд је нашао да жалбу треба одбацити.
  
Одредбом члана 56. став 2. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС” бр. 129/07, 34/10 и 54/11), прописано је да о потврђивању мандата одборника одлучује скупштина на конститутивној седници, а у ставу 7. истог члана прописано је да против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата одборника може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе. 
  
Одредбом члана 31. став 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/07), прописано је да одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се остварује сходном применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку.
  
У поглављу 6. Закона о локалним изборима – Заштита изборног права, одредбом члана 51. прописано је да сваки бирач, кандидат за одборника и предлагач кандидата има право на заштиту изборног права, по поступку утврђеном овим законом.
  
Управни суд налази да у конкретном случају означени подносилац жалбе изборна листа Покренимо Деспотовац-Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, Демократска странка Србије), не спада у круг лица овлашћених за подношење жалбе у смислу напред цитираних прописа, па је применом одредбе члана одредбе члана 54. став 3. и 4. Закона о локалним изборима и члана 31. став 2. Закона о локалној самоуправи, одлучио као у диспозитиву овог решења.
          

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана: 08.06.2012.године  у 13,00 часова, I-3 Уж 565/12

Записничар,   Председник већа-судија
Маја Панић, с.р.     Љиљана Петровић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић

МП