Начин и поступак обавештавaња јавности о раду суда и судским поступцима прописан је одредбама Закона о управним споровима, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Судским пословником.

Јавност у раду суда се остварује на следеће начине:
• објављивањем годишње публикације суда - Информатора о раду суда у којем се налазе основни подаци о суду, његовој организацији, надлежности, распореду просторија, кућном реду, годишњем распореду послова, пријему странака, извештајима, статистици и др;
• објављивањем периодичних публикација суда – билтена;
• поступањем суда по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја;
• истицањем времена, места и предмета суђења на видном месту испред просторије у којој ће се суђење одржати или на други пригодан начин;
• омогућавањем свим пунолетним грађанима и представницима медија, да присуствују јавним расправама;
• давањем обавештења заинтересованим лицима и средствима јавног информисања о току судског поступка, наступом председника суда и лица задуженог за односе са јавношћу и медијима;
• објављивањем судских одлука;
• објављивањем правних схватања;
• оснивањем интернет презентације суда www.up.sud.rs , на којој се редовно ажурирају информације везане за рад суда.

 

ПРИСУСТВО НА ЈАВНИМ РАСПРАВАМА

 

Суђења су, у начелу јавна, те сви пунолетни грађани, као и представници медија, имају право да присуствују расправама у суду.
Судско веће може искључити јавност за целу расправу или за одређени део расправе ако то захтевају разлози заштите интереса националне безбедности, јавног реда и морала, као и ради заштите интереса малолетника или приватности учесника у поступку.
О искључењу јавности суд одлучује решењем које мора бити образложено и јавно објављено.
 

САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ


Представници средстава јавног информисања могу добити обавештења о предметима за које постоји интересовање јавности на интернет страници овог суда.
О предметима за које постоји веће интересовање јавности представници средстава јавног информисања се обавештавају електронском поштом и факсом, а комуникација се обавља и усменим путем. По потреби, Управни суд организује и конференције за новинаре.
Обавештења о раду суда, као и о појединим предметима, у Управном суду дају председник суда и портпарол суда. Заштићени подаци и они који према посебним прописима представљају тајну, чије је објављивање искључено или ограничено законом, неће се саопштити.
 

ФОТОГРАФИСАЊЕ, АУДИО И ВИДЕО СНИМАЊЕ


Фотографисање, аудио и видео снимање на јавним расправама, ради јавног приказивања снимка, обавља се по одобрењу председника суда, уз претходно прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка странака и учесника снимљене радње.
Акредитација је потребна уколико су новинари и пратеће сниматељске и фото екипе заинтересоване да направе снимак у унутрашњости зграде суда, и то уз претходно упућивање писаног захтева најкасније дан пре фотографисања и снимања ради благовременог одлучивања.
Захтев за новинарску акредитацију може се преузети са интернет странице Управног суда из рубрике „акредитације за медије“ која се налази у оквиру наслова „ЈАВНОСТ РАДА“ (линк за ову рубрику је wwww.up.sud.rs/cirilica/akreditacije-za-medije ). Захтев се може поднети писаним путем, предајом захтева на пријемни шалтер суда, или факсом 00 381 11 363 52 85, као и електронским путем на адресу portparol@up.sud.rs или kabinet@up.sud.rs .