Београд, 07.06.2012.

Пресуда I-21 УЖ 563-12-заштита изборног права

Република Србија
УПРАВНИ СУД
Одељење у Крагујевцу
I- 21 Уж 563/12
 07.06.2012. године
Б е о г р а д


У ИМЕ НАРОДАУправни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа,  Павела Јонаша, и Стева Ђурановића чланова већа, са судским саветником Михајлом Ралићем,  одлучујући о жалби бирача Дејана Чабаркапе из Велике Жупе бб,  Пријепоље,  против решења  Општинске изборне комисије  Пријепоље  број 013-97/2012 од 29.05.2012. године, у предмету заштите изборног права, у нејавној седници већа одржаној дана 07.06.2012. године у 11,30  часова, донео је

              
П Р Е С У Д У  

  
Жалба СЕ ОДБИЈА.

                                                
О б р а з л о ж е њ е
 
  
   

Ожалбеним решењем   у ставу један одбацује се приговор као  неблаговремен у делу којим се наводи да су приликом спровођења избора за избор одборника у Скупштину општине Пријепоље чланови  бирачког одбора Тахировић Адис и Тахировић Адмир сродници  у првом степену сродства у првој линији то јест отац и син, а у ставу два се   приговор  одбија као неоснован у делу и којем се наводи да је приликом спровођења избора  за избор одборника у Скупштини општине Пријепоље, председник бирачког одбора дозволио лицу  које се представило као Јасмина Мехонић да гласа, иако није поседовала личну карту, као и да су активисти странака Милутин Баковић и Бранко Ћубић улазили на врата бирачког места покушавајући да утичу на људе који су улазили да гласају.

   
У жалби коју је поднео Управном суду 01.06.2012. године, непосредно у 11,27 часова, жалилац наводи да   је Општинска изборна комисија Пријепоље грубо прекршила одредбе  Закона о локалним изборима,  као и Закон о избору народних посланика који се односе на заштиту  бирачког права. Истиче да је  у року од 24 часа од тренутка када је  повреда бирачког права учињена а у складу са чланом 52. Закона о локалним изборима  Општинској изборној комисији Пријепоље поднео благовремено приговор у вези састава Бирачког одбора на бирачком месту 55. Миоска, општина Пријепоље,  који је био састављен супротно  законским одредбама. Бирачки одбор јесте именовала Републичка изборна комисија,  али  бирач фактички има могућност да сазна да је бирачки одбор неправилно састављен тек на сам дан одржавања избора, јер грађанин не може, нити мора да зна када је именован бирачки одбор и који су чланови тог бирачког одбора а посебно не може да има таква сазнања,  јер је  Републичка изборна комисија доносила решења о изменама у саставима  бирачких одбора до 05.05.2012. године у складу са  Упутством за спровођење  избора за народне  посланике Народне скупштине и изборе председника Републике расписаних за 06.05.2012. године. Бирачки одбор на бирачком месту  55. општина Пријепоље је био неправилно састављен из разлога што су Адис и Адмир Тахировић били чланови бирачког одбора, иако су у првом степену праволинијског сродства, што је противно законским одредбама, па тако састављен бирачки одбор је морао бити распуштен, а избори  се морали поновити на том бирачком месту због повреде  члана 30. Закона о избору народних посланика. У овом случају повреда бирачког права је учињена и постојала је  у континуитету од тренутка када су наведена лица именована за чланове бирачког одбора па све до затварања бирачких места, јер је бирачки одбор у таквом саставу радио до затварања бирачког места то јест до 20,00 часова, дана 06.05.2012. године. Предложио је да Управни суд  усвоји жалбу и укине  ожалбено решење Општинске изборне комисије Пријепоље и поништи резултате гласања на  бирачком месту.

 
Општинска изборна комисија Пријепоље  је дана 06.06.2012. године, у 10,30 часова Управном суду доставила одговор на жалбу и списе везане за  ожалбено решење.  У одговору на жалбу се наводи да је  Републичка изборна комисија дана 25.априла 2012. године именовала стални састав бирачког одбора,а решењем од 30. априла 2012.године, је именовала проширени састав бирачког одбора и да није било измена у решењу о утврђивању чланова бирачког одбора,а да је на те датуме почео да тече  законски рок од 24. часа за улагање приговора на састав бирачког одбора. Истиче да у Записнику о раду бирачког одбора нису евидентиране било какве неправилности  на овом бирачком месту. Напомиње да је жалилац  поднео приговор дана 07.05.2012 године,  препоручено путем поште који је Изборна комисија примила дана 08.05.2012 године. Предложено је да се жалба одбије.

  
Одлучујући, на основу одредбе 54. став 1. Закона о локалним изборима,  (“Службени гласник РС” бр. 129/07, 54/11),  о поднетој жалби, Управни суд је оценом  навода жалбе одговара на жалбу и списа достављених уз одговор на жалбу, нашао да је жалба  дозвољена , благовремена и неоснована.

 
Према стању у списима предмета ожалбеним решењем у ставу један  одбачен је приговор жалиоца као неблаговремен  у делу који се односи  на наводе да су приликом спровођења избора за избор одборника у Скупштини општине Пријепоље, чланови бирачког одбора Тахировић Адис и Тахировић Адмир сродници у првом степену сродства у првој линији, то јест  отац и син.
 
 
Решење Републичке изборне комисије о образовању бирачког одбора у сталном саставу за координирано спровођење свих избора расписаних за 06.05.2012 године, за  бирачко место број 55.  у  општини Пријепоље, пословни простор Ружић Драгоша-Бата, Миоска донето је под бројем 02 број: 013-346/12, дана 25.априла 2012.године, а решење Републичке изборне комисије о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за ово  бирачко место је донето дана 30. априла 2012. године, под бројем   02 број: 013-422/12. Према  Записнику о раду бирачког одбора  на спровођењу гласања и утврђивању  резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Пријепоље за бирачко место број 55. Миоска на дан гласања 06.05.2012. године, чланови бирачког одбора нису  имали примедбе на рад бирачког одбора. Према истом записнику чланови бирачког одбора Адмир Тахировић и Адис Тахировић нису потписали записник ни у делу записника који се односи на потврђивање присуства чланова бирачког одбора у моменту отварања бирачког места ни у делу записника који се односи на потврђивање присуства чланова бирачког одбора на затварању бирачког места.

 
Према члану  52. Закона о локалним изборима  бирач, кандидат за одборника или предлагач  кандидата има право да поднесе  приговор Изборној комисији јединице локалне самоуправе због неправилности у поступку кандидовања, спровођења, утврђивања и објављивања резултата избора а приговор се подноси у року од 24. часа од дана када је донета одлука  односно извршена радња или учињен пропуст.

 На основу изнетог, суд налази, да је правилно оспореним решењем у ставу један Изборна комисија  општине Пријепоље одбацила приговор жалиоца као неблаговремен у делу који се односи на постојање сродничких односа у бирачком одбору с обзиром на то да је решење  о одређивању проширеног састава  бирачког одбора на бирачком месту 55. Миоска  општина Пријепоље донето  30. априла 2012. године,  а у односу на  који датум је почео да тече  законски рок од 24. часа за улагање приговора  на ту околност. Како је жалилац приговор на проширени састав бирачког одбора  поднео дана 07. маја 2012. године препорученом поштом у 18,00 часова, по протеку рока од 24 часа, од дана 30.априла 2012.године када је одлука донета, то је  овај приговор неблаговремен.

 
Жалилац  је предложио да суд укине у целости ожалбено решење  али у наводима жалбе није навео разлоге за   поништење  решења у ставу II, па суд налази да је ноеоснован  захтев жалиоца и у погледу става II ожалбеног решења.

 
Како је жалба одбијена , нису испуњени  услови  да суд  мериторно  реши овај изборни спор, како је жалилац предложио.

 
Са наведених разлога Управни суд је на основу члана 54. став 3. Закона о локалним изборима  и сходном применом одредбе члана 40. став 2. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09),одлучио као у диспозитиву пресуде.


ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 07.06.2012. године, у 11,30  часова, I-21 Уж. 563/12


Записничар                  Председник већа-судија
Михајло Ралић, с.р.       Гордана Џакула, с.р.

 
За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић


ЉЛ-12