Београд, 07.06.2012.

Пресуда I-21 УЖ 571-12-заштита изборног права

Република Србија
УПРАВНИ СУД
Одељење у Крагујевцу
I- 21 Уж  571/12
 07.06.2012. године
Б е о г р а д


У ИМЕ НАРОДА


                       
Управни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Џакула, председника већа,  Павела Јонаша, и Стева Ђурановића чланова већа, са судским саветником Михајлом Ралићем,  одлучујући о жалби бирача  Мурата Јеине  из Завинограђа, Пријепоље,  против решења  Општинске изборне комисије  Пријепоље  број 013-98/2012 од 29.05.2012. године, у предмету заштите изборног права, у нејавној седници већа одржаној дана 07.06.2012. године у 14,00  часова, донео је

              

П Р Е С У Д У  

  
Жалба СЕ ОДБИЈА.

                                                
О б р а з л о ж е њ е
 
  
   
Ожалбеним решењем  одбачен је као   неблаговремен приговор бирача  Мурата Јеине из Пријепоља, који је поднео дана 07.маја 2012.године, путем поште који је примила Изборна комисија  дана 08.05.2012 године, на рад  бирачког одбора и неправилности  у изборном поступку на изборима одржаним дана 06.05.2012 године на бирачком месту 50  Завинограђе и Крушево, општина Пријепоље, да су у   бирачки одбор именовани Аземина Јеина и Амел Ровчанин, мајка и син, да је Козица Адмир и Козица Белма брат и сестра, Адиловић Рифат и Адиловић Фикрета супружници, да је Медиха Алиловић и Менсур Адиловић мајка и син. У жалби коју је жалилац поднео Управном суду путем поште Пријепоље препоручено дана 02.06.2012. године,  у 9,00 часова а која је жалба приспела  у Управни суд  дана 5. јуна 2012.године у 9,00 часова, жалилац истиче да је Општинска изборна комисија Пријепоље,  грубо прекршила одредбе  Закона о локалним изборима као и Закон о избору народних посланика које се односе на заштиту  бирачког права. Наводи да је у смислу  члана 52. Закона о локалним изборима, Општинској изборној комисији Пријепоље поднео благовремено приговор у вези састава   бирачког одбора на бирачком месту 50.  Завинограђе и Крушево, општина Пријепоље који је био састављен супротно законским одредбама. Истиче да је приговор поднео у року од 24. часа од тренутка када је повреда бирачког права учињена.  Наводи да   бирачки одбор јесте именовала  Републичка изборна комисија, али бирач, грађанин је фактички имао могућност  да сазна,  да је   бирачки  одбор неправилно састављен, тек на сам дан одржавања избора јер грађанин не може нити мора да зна када је именован   бирачки  одбор и који су чланови тог   бирачког одбора, а посебно  не може да има таква сазнања јер  Републичка изборна комисија је доносила решења о изменама у саставима   бирачких одбора до 05.05.2012 године у складу са Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине и изборе  председника Републике расписаних са 06.05.2012 године. Истиче да је   бирачки  одбор на бирачком месту 50 . општина,  Пријепоље био неправилно састављен из разлога што је  више лица чланови   бирачког одбора, било у родбинској вези супротно одредбама Закона о локалним изборима  и Закона о избору народних посланика. Наиме, Аземина Јејина  и Амел Ровчанин чланови   бирачког одбора на наведеном бирачком месту су мајка и син, Козица Адмир и Козица Белма  брат и сестра, Аделовић Рифат и Аделовић Фикрета  супружници и Медиха и Менсур Адиловић брат и сестра. Повреда бирачког права  је учињена и постојала је у континуитету од тренутка када су наведена лица именована за чланове бирачког одбора па све до затварања бирачких места јер је бирачки одбор у таквом саставу радио до затварања бирачког места тј. до 20,00 часова дана 06.05.2012 године. Предложио је да суд уважи жалбу укине решење Општинске изборне комисије Пријепоље  и поништи резултате гласања на бирачком месту бирачком месту 50  Завинограђе и Крушево,општина Пријепоље.

 
Општинска изборна комисија Пријепоље  је дана 07.06.2012. године, у 11,,30 часова Управном суду доставила одговор на жалбу и списе везане за  ожалбено решење.  У одговору на жалбу се наводи да је  Републичка изборна комисија дана 25.априла 2012. године именовала стални састав бирачког одбора,а решењем од 30. априла 2012.године, је именовала проширени састав бирачког одбора, а да је на те датуме почео да тече  законски рок од 24. часа за улагање приговора на састав бирачког одбора. Истиче да у Записнику о раду бирачког одбора нису евидентиране било какве неправилности  на овом бирачком месту. Напомиње да је жалилац  поднео приговор дана 07.05.2012 године,  препоручено путем поште који је Изборна комисија примила дана 08.05.2012 године. Предложено је да се жалба одбије.

  
Одлучујући, на основу одредбе 54. став 1. Закона о локалним изборима,  (“Службени гласник РС” бр. 129/07, 54/11),  о поднетој жалби, Управни суд је оценом  навода жалбе одговара на жалбу и списа достављених уз одговор на жалбу, нашао да је жалба  дозвољена , благовремена и неоснована.

 
Према стању у списима предмета ожалбеним решењем   одбачен је приговор жалиоца као неблаговремен .
 Решење Републичке изборне комисије о образовању бирачког одбора у сталном саставу за координирано спровођење свих избора расписаних за 06.05.2012 године, за  бирачко место број 5о.  у  општини Пријепоље, Завинограђе, Основна школа, донето је под бројем 02 број: 013-346/12, дана 25.априла 2012.године, а решење Републичке изборне комисије о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за ово  бирачко место је донето дана 30. априла 2012. године, под бројем   02 број: 013-422/12. Према  Записнику о раду бирачког одбора  на спровођењу гласања и утврђивању  резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Пријепоље за бирачко место број 50. Завинограђе Крушево, на дан гласања 06.05.2012. године, чланови бирачког одбора нису  имали примедбе на рад бирачког одбора.

 
Према члану  52. Закона о локалним изборима  бирач, кандидат за одборника или предлагач  кандидата има право да поднесе  приговор Изборној комисији јединице локалне самоуправе због неправилности у поступку кандидовања, спровођења, утврђивања и објављивања резултата избора а приговор се подноси у року од 24. часа од дана када је донета одлука  односно извршена радња или учињен пропуст.

 На основу изнетог, суд налази, да је правилно оспореним решењем  Изборна комисија  општине Пријепоље одбацила приговор жалиоца као неблаговремен у делу који се односи на постојање сродничких односа у бирачком одбору с обзиром на то да је решење  о одређивању проширеног састава  бирачког одбора на бирачком месту 5о. Завинограђе, општина Пријепоље донето  30. априла 2012. године,  а у односу на  који датум је почео да тече  законски рок од 24. часа за улагање приговора  на ту околност. Како је жалилац приговор на проширени састав бирачког одбора  поднео дана 07. маја 2012. године препорученом поштом у 18,00 часова, по протеку рока од 24 часа, од дана 30.априла 2012.године када је одлука донета, то је  овај приговор неблаговремен.

 
Жалилац  је предложио да суд укине у целости ожалбено решење  али у наводима жалбе није навео разлоге за   поништење  решења у ставу II, па суд налази да је ноеоснован  захтев жалиоца и у погледу става II ожалбеног решења.

 
Како је жалба одбијена , нису испуњени  услови  да суд  мериторно  реши овај изборни спор, како је жалилац предложио.

 
Са наведених разлога Управни суд је на основу члана 54. став 3. Закона о локалним изборима  и сходном применом одредбе члана 40. став 2. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09),одлучио као у диспозитиву пресуде.


ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 07.06.2012. године, у 14,00  часова, I-21 Уж. 571/12


Записничар                      Председник већа-судија
Михајло Ралић,с.р.            Гордана Џакула,с.р
.

 
За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић

ЉЛ-12