Београд, 11.07.2012.

Пресуда II-1 УЖ 631-12-заштита изборног права

  
Република Србија
УПРАВНИ СУД 
II-1 Уж. 631/12
11.07.2012. године
Б е о г р а дУ ИМЕ НАРОДА

                      

Управни суд, у већу састављеном од судија: Десе Симић, председника већа, Томислава Медведа и Драгана Јовановића, чланова већа, са судијским помоћником Драганом Ранђеловић, као записничарем, решавајући о жалби овлашћеног предлагача Нове Србије Јадрана Ракочевића, против решења  Општинске изборне комисије општине Медвеђа бр. 013-346/2012-01-199 од 09.07.2012. године, у правној ствари заштите изборног права, у нејавној седници већа одржаној дана 11.07.2012. године у  14,15  часова, донео је
  

          
П Р Е С У Д У  

  
Жалба СЕ ОДБИЈА.

                                                
О б р а з л о ж е њ е
 
   
  

Ожалбеним решењем одбијен је, као неоснован, приговор овлашћеног предлача  листе број 4. Нова Србија -др Милорад Бабић, Јадрана Ракочевића, број 013-346/2012-01-191 од 07.07.2012. године изјављен на рад бирачког одбора на бирачком месту број 1 на поновљеним изборима одржаним 06.07.2012. године као неоснованим. 

  
У  жалби, поднетој у складу са правном поуком, преко Изборне комисије општине Медвеђа дана 07.07.2012. године, у 16,50 часова, која је примљена у суд, непосредно дана 11.07.2012. године, у 01,22  часова,  жалилац, између осталог, оспорава законитост ожалбеног решења и наводи да је на бирачком месту бр. 1 у  Медвеђи на поновљеним изборима на дан 06.07.2012. године било неправилности, а које је неправилности истицао у приговору који је Изборна комисија одбила ожалбеним решењем. Сматра да је решење Комисије незаконито због битних повреда одредаба управног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примена материјалног права. Објашњава, да је приговор поднео на основу примедбе коју је уз Записник о раду бирачког одбора унео члан бирачког одбора испред подносиоца Оливер Илијевски, а након завршетка рада бирачког одбора. Додаје да Комисија није могла накнадно да узима изјаву другог члана бирачког одбора Небоше Стаменковића, који својом изјавом негира примедбу стављену од стране Оливера Илијевског, јер у коначном Небојша Стаменковић није имао примедбе нити их је уносио у записник бирачког одбора при чему су Записник о раду бирачког одбора потписали сви чланови  бирачког одбора. Сматра да Комисија није могла изводити доказе који иду у правцу негирања примедбе која је  дата  уз  Записник бирачког одбора. Осим тога жалилац указује да је уз приговор поднео и две изјаве гласача који су гласали ван бирачког места, а које изјаве упућују да бирачима није дат увид у збирну листу пре него што су приступили гласању чиме је повређена одредба чл. 72. а Закона о избору народних посланика, која се сходно примењује и на изборима за одборнике Скупштина општине. Са напред наведених разлога и осталих разлога у жалби предлаже Суду да  суд усвоји жалбу, поништи решење  Изборне комисије и мериторно реши овај спор тако што ће распустити бирачки одбор на бирачком месту број 1, наложити именовање новог и наложити одржавање  нових избора у законском року.

                        
Изборна комисија је суду 11.07.2012. у 01, 22 часова, доставила све списе ове изборне ствари и одговор на поднету жалбу. У одговору истиче да је решење Изборне комисије правилно и законито јер је Комисија разматрала све расположиве доказе који су били од значаја за одлучивање по приговору,  а пре свега Записник о раду бирачког одбора, затим изјаве бирача, као и чланова бирачког одбора. Након свих изведених доказа Комисија је и донела решење којим је приговор одбијен, налазећи да примедбе нису на несумњив начин потврђене, а и да се не ради  о повреди која би представљала разлог да се пониште избори и одреде нови. Предложила је да суд жалбу одбије

  
Одлучујући на основу одредбе чл. 54. ст. 1. и 3. Закона о локалним изборима (''Сл.гласник РС'' бр. 129/07...54/11), о поднетој жалби, Управни суд је, оценом навода жалбе, одговора на жалбу и достављених списа предмета, нашао да је жалба неоснована.

  
Према стању у списима предмета ожалбеним решењем одбијен је приговор жалиоца, који је изјављен  07.07.2012. године, у 18,35 часова,  на спровођење гласања на бирачком месту бр. 1, Медвеђа, а на локалним изборима одржаним 06.06.2012. године. Жалилац  приговором  указује на неправилности на бирачком месту бр. 1 Медвеђа, а које су идентичне неправилностима на које указује жалбом. Узимајући у разматрање приговор као благовремен, Комисија је на својој 42. седници, одржаној 09.07.2012. године, о том приговору одлучивала, под 2. тачком дневног реда, у ком случају је утврдила да је заиста уз Записник о раду бирачког одбора унета примедба која упућује на догађаје описане у приговору и жалби, али будући да су сви чланови бирачког одбора потписали Записник, налази да је приговор неоснован, па већином гласова и одлучује ожалбеним решењем. Комисија у разлозима свог решења посебно указује да нико од чланова бирачког одбора ни у сталном, ни у проширеном саставу се није придружио датој  примедби, а и нису  ни доказани наводи да се утицало на бираче који су гласали ван бирачког места, а изјаве бирача то и не садрже.

  
  
Одредбом члана 36. Закона о локалним изборима (''Сл.гласник РС'' бр. 129/07...54/11), између осталог, ставом 2. истога члана, прописано је да у записник о раду бирачког одбора уносе се и примедбе и мишљења чланова бирачког одбора, подносилаца изборних листа  и заједничких представника подносилаца изборних листа, као и све друге чињенице од значаја за гласање. Према ставу 3. истог члана Закона, записник о раду бирачког одбора потписују сви чланови бирачког одбора.

  
Одредбом члана 26. Правила о раду бирачких одбора за координирано спровођење свих избора расписаних за 06. мај 2012. године (''Сл.гласник РС'' бр. 23/12), прописано је да је бирачки одбор дужан да одржава ред на бирачком месту, да, уколико се на бирачком месту наруши ред, бирачки одбор може да прекине гласање док се ред не успостави. Разлози за прекид гласања и трајање прекида гласања уносе се у записнике о раду бирачког одбора. Уколико је прекид гласања трајао дуже од једног часа, гласање се продужава за онолико времена колико је прекид трајао. Такође, одредбом чл. 34. ст. 2 истих Правила, као и чл. 36. поменутог Закона, прописано је да у записник о раду бирачког одбора се уносе примедбе и мишљења чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном и проширеном саставу, а такође се уносе и разлози због којих неко од чланова бирачког одбора не потпише записник, уколико га не потпише.

  
Имајући у виду напред наведено и наводе жалбе да је члан бирачког одбора  у проширеном саставу испред предлагача, Оливер Илијевски, дао примедбу уз Записник бирачког одбора да гласање ван бирачког места у односу на бираче Анђелковић Иконију и Илић Лепосаву није проведено по закону, односно није им дата на увид збирна изборна листа,  па при чињеници да  у том правцу  примедбе нису стављали други чланови бирачког одбора., а да је члан бирачког одбора Небојша Стаменковић истицао да та примедба и није била основана, будући да је лично био присутан у поступку гласања ван бирачког места, Управни суд налази да је правилно Комисија закључила да се не ради о битној повреди поступка која би као резултат имала поништај избора. Ово са разлога што је одредбом чл. 26. Закона о локалним изборима („Сл. гл. бр. 129/07...54/11), прописано у ставу 3. да Збирну изборну листу изборна комисија објављује на начин како се објављују прописи, јединице локалне самоуправе, најкасније 10 дана пре одржавања избора, а по изјави Небојше Стаменковића он је лично понео Збирну изборну листу,  па стим у вези Суд налази да су се сви бирачи могли благовремено упознати са  Збирном изборном листом. С тим у вези приговор који је стављен од стране једног члана бирачког одбора уз Записник о раду бирачког одбора који је у коначном потписан од стране свих чланова а која примедба  у поступку пред Комисијом није ни доказана, по схватању суда и није могла утицати на изборну вољу бирача и разултате гласања на бирачком месту бр. 1. 
 
  
Из наведених разлога, на основу овлашћења из одредбе чл. 54. ст. 3. Закона о локалним изборима, уз сходну примену одредбе чл. 40. ст. 2. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС” бр. 111/09), одлучено је као у диспозитиву пресуде.
        


ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
Дана 11.07.2012. године, у 14, 15 часова, II-1 Уж. 631/12


Записничар                                                Председник већа-судија
Драгана  Ранђеловић, с.р.                             Деса Симић, с.р.За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић


ДС