Београд, 11.07.2012.

Пресуда II-2 УЖ 632-12-заштита изборног права

 
Република Србија
УПРАВНИ СУД
Одељење у Нишу
II-2 Уж. 632/12
11. јул 2012. године
Б е о г р а д


        
У ИМЕ НАРОДА

                

Управни суд, у већу састављеном од судија: Десе Симић, председника већа, Томислава Медведа и Драгана Јовановића, чланова већа, са судским саветником Сандром Газетић, као записничарем, решавајући о жалби овлашћеног предлагача Изборне листе број 4 “Нова Србија – др Милорад Бабић”, Јадрана Ракочевића, из Медвеђе, Јабланичка 80, изјављеној против решења Изборне комисије Општине Медвеђа, број 013-346/2012-01-199 од 9. јула 2012. године, донетог у правној ствари заштите изборног права, у нејавној седници већа одржаној дана  11. јула 2012. године у  14,45 часова, донео је

          

П Р Е С У Д У  

  
Жалба СЕ ОДБИЈА.

                                                
О б р а з л о ж е њ е
 
   
  

Ожалбеним решењем одбијен је приговор Јадрана Ракочевића, овлашћеног предлача Изборне листе број 4 “Нова Србија – др Милорад Бабић”, изјављен на спровођење гласања на бирачком месту број 1 - Дирекција рудника Леце, на поновљеним локалним изборима одржаним 6. јула 2012. године, за избор одборника СО Медвеђа.
  
У  жалби, поднетој у складу са правном поуком, преко Изборне комисије Општине Медвеђа 10. јула 2012. године у 16,50 часова, која је примљена у Суд, непосредно 11. јула 2012. године у 1,23 час, жалилац оспорава законитост ожалбеног решења и наводи да је на бирачком месту број 1 - Дирекција рудника Леце у поступку спровођења гласања дошло до повреда изборног права, јер је на бирачком списку број заокружених бирача био за 22 бирача мањи од броја бирача који су се потписали у бирачком списку. Примедбу на ову неправилност уз записник бирачког одбора уложио је члан бирачког одбора Оливер Илијевски. Жалилац сматра да због наведене повреде на бирачком месту није било могуће са сигурношћу утврдити број бирача који су гласали, због чега предлаже да Суд усвоји жалбу, поништи ожалбено решење, као и изборе на бирачком месту број 1 - Дирекција рудника Леце у Општини Медвеђа. 
  
Изборна комисија Општине Медвеђа је 11. јула 2012. године у 1,23 час доставила Управном суду одговор на жалбу са списима предмета. У одговору на жалбу Изборна комисија наводи да жалба није основана, јер је утврђено да се број бирача који су се потписали у бирачки списак на бирачком месту поклапа са бројем употребљених гласачких листића. Изборна комисија сматра да околност да постоји један број бирача, који су се потписали у бирачки списак, а који на списку нису заокружени, није од утицаја на законитост гласања на наведеном бирачком месту, па предлаже да Суд одбије жалбу.
  
Одлучујући о поднетој жалби, на основу одредбе члана 54. став 1. и 3. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, број 129/07...54/11), Управни суд је, оценом навода жалбе, одговора на жалбу и достављених списа предмета, нашао да жалба није основана. 
  
Према стању у списима предмета, ожалбеним решењем одбијен је жалиочев приговор, који је изјављен 7. јула 2012. године у 18,35 часова, на спровођењу гласања на бирачком месту број 1 – Дирекција рудника Леце на поновљеним локалним изборима одржаним 6. јула 2012. године за избор одборника СО Медвеђа. Жалилац је поднео приговор Изборној комисији, којим указује на неправилности на наведеном бирачком месту, а које су идентичне неправилностима на које указује жалбом. Узимајући у разматрање приговор, Комисија је на седници, одржаној 7. јула 2012. године, о том приговору одлучивала и утврдила да је заиста у бирачком списку број заокружених бирача за 22 бирача мањи од броја бирача који су се потписали у бирачком списку, али и да се број бирача који су се потписали у бирачки списак на бирачком месту поклапа са бројем употребљених гласачких листића. Комисија је утврдила да је да је уз записник бирачког одбора приложена примедба члана бирачког одбора Оливера Илијевског, која упућује на догађаје описане у приговору и жалби, али је Изборна комисија већином гласова нашла да приговор није основан, из разлога што се број бирача који су се потписали у бирачки списак на бирачком месту поклапа са бројем употребљених гласачких листића. Стога је ожалбеним решењем одбијен жалиочев приговор. 
  
Одредбом члана 68. став 2. Закона о избору народних посланика(“Службени гласник РС”, број 35/00, ... 36/11), који се према одредби члана 58. Закона о локалним изборима, сходно примењује, прописано је да председник или члан бирачког одбора, пошто утврди идентитет бирача, заокружује редни број под којим је бирач уписан у извод из бирачког списка и објашњава му начин гласања, а ставом 3. истог члана, прописано је да бирач потписује бирачки списак и преузима гласачки листић. Према одредби члана 74. став 8. истог закона, ако се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су гласали, бирачки одбор се распушта и именује нови, а гласање на том бирачком месту понавља се. 
  
Имајући у виду чињенице утврђене у поступку доношења ожалбеног решења, које ни жалилац у суштини не спори, као и наведене одредбе Закона, Управни суд налази да ожалбеним решењем није повређен закон на жалиочеву штету. Ово због тога што ни жалилац не спори да се на наведеном бирачком месту  број бирача који су се потписали у бирачки списак поклапа са бројем употребљених гласачких листића. При том повреда изборног поступка на коју жалилац указује и која није спорна, по налажењу Суда, није од битног утицаја на резултате гласања на бирачком месту. 
  
Из наведених разлога, на основу овлашћења из члана 54. став 3. Закона о локалним изборима, уз сходну примену одредбе чл. 40. ст. 2. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС”, број 111/09), одлучено је као у диспозитиву пресуде. Како је жалба одбијена то нису испуњени услови, из члана 55. Закона о локалним изборима, да Суд мериторно реши овај изборни спор, а како то жалилац предлаже у жалби.        


ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
Дана 11. јула 2012. године, у 14,45 часова, II-2 Уж. 632/12

Записничар                              Председник већа-судија

Сандра Газетић, с.р.                     Деса Симић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић

ТМ