03.07.2012.

Пресуда II-4 УЖ 605-12-заштита изборног права

Република Србија
УПРАВНИ СУД
ОДЕЉЕЊЕ У НИШУ
II-4  Уж. 605/12
03.07.2012. године
Б е о г р а д
У ИМЕ НАРОДА

 

  
Управни суд, у већу састављеном од судија: Десе Симић, председника већа, Томислава Медведа и Драгана Јовановића, чланова већа, са судијским саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о жалби предлагача Српске напредне странке – Томислав Николић, преко овлашћеног лица Зорана Јовановића, против решења Изборне комисије Општине Медвеђа, број 013-346/2012-01-136 од 26.јуна 2012.године, у предмету заштите изборног права, у поступку спровођења избора и утврђивања резултата гласања, у нејавној седници већа одржаној дана 03.07.2012. године у 12,00 часова, донео јеП Р Е С У Д У


    
Жалба СЕ ОДБИЈА.О б р а з л о ж е њ е

  

Ожалбеним решењем одбијен је приговор жалиоца, број 013-346/2012-01-131 од 25.06.2012.године, изјављен због неправилности на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на бирачком месту број 23-Сијаринска Бања, на локалним изборима, одржаним 24.јуна 2012.године, као неоснован.

 

  
Жалбом поднетом Управном суду дана 28.06.2012. године у 12,55 часова, преко Изборне комисије Општине Медвеђа, а која је у Суду примљена истога дана у 19,51 часова,  жалилац наводи да на бирачком месту број 23 – Сијаринска Бања, у поступку гласања, од стране бирачког одбора и његовог председника није тражено од појединих бирача да приликом гласања покажу неки од докумената за идентификацију, као што је лична карта, пасош, возачка дозвола, те да је бирачки одбор био селективан кад је у питању овакав начин гласања, односно, неким бирачима је дозвољавао гласање без личних докумената, док другима није. На ове неправилности указивао је члан бирачког одбора у проширеном саставу Радован Ђокић, међутим, није му омогућено да ову примедбу унесе у записник о раду бирачког одбора на овом бирачком месту, те је Изборној комисији предао изјаву о овим неправилностима, одвојено од записника. Предлаже да суд уважи жалбу, поништи ожалбено решење и донесе одлуку којом ће се поновити гласање на овом бирачком месту.

 

  
Изборна комисија Општине Медвеђа је 28.06.2012.године у 19,51 часова доставила списе предмета ове изборне ствари, као и одговор на жалбу у коме наводи да је, након завршетка увида у изборни материјал овлашћени представник жалиоца, Зоран Јовановић, преузео сва решења Комисије дана 27.јуна 2012.године у 17,10 часова. Претходно је, у смислу одредбе члана 71. став 2. Закона о општем управном поступку, позван ради пријема свих решења истога дана у 08,00 часова, када их је могао преузети, а након тога покушано је лично уручење у 09,00 часова, као и у 12,30 часова, с тим што је оба пута одбио пријем ових решења. С обзиром на понашање овлашћеног представника жалиоца, испуњени су услови прописани одредбом члана 85. Закона о општем управном поступку за случај одбијања пријема решења, па се у конкретном случају као време уручења ожалбеног решења има сматрати 12,30 часова а не 17,10 часова када је именовани потписао пријем решења.

 

  
Одлучујући о поднетој жалби, оцењујући законитост ожалбеног решења, поступајући по правилима поступка прописаним одредбама Закона о управним споровима, чије се одредбе сходно примењују на основу одредбе члана 54. став 3. Закона о локалним изборима, оценом навода жалбе, одговора на жалбу, списа ове изборне ствари, а након увида  у целокупан изборни материјал са овог бирачког места, који је по налогу суда од 29.06.2012.године достављен дана 02.07.2012.године у 08,37 часова, Управни суд налази да је жалба изјављена од овлашћеног лица, да је благовремена и да је неоснована.

 

  
Суд не може прихватити навод Изборне комисије Општине Медвеђа, дат у одговору на жалбу да је поднета жалба неблаговремена, с обзиром да Комисија при достави ожалбеног решења није поступила у свему према одредбама члана 85. Закона о општем управном поступку.

 

 
 Наводи жалбе су, међутим, по оцени суда неосновани, па суд не може прихватити да је ожалбеним решењем повређено изборно право жалиоца.

 

   
Наиме из списа предмета, као и из достављеног изборног материјала са наведеног бирачког места, произлази да је бирачки одбор на овом бирачком месту спроводио гласање и утврдио резултате гласања за избор одборника Скупштине општине Медвеђа, расписаних за 24.јун 2012.године, да је бирачко место отворио у 6,15 часова а затворио у 20,00 часова тога дана, о чему је саставио Записник бирачког одбора на бирачком месту број 23 о гласању и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине Општине Медвеђа, да су тај записник потписали чланови бирачког одбора, како у сталном тако и у проширеном саставу, да је записник потписан без примедби, да записник није потписао и Радован Ђокић, члан бирачког одбора у проширеном саставу као представник жалиоца, који, међутим, није користио законску могућност прописану одредбом члана 36. став 2. Закона о локалним изборима, односно могућност прописану одредбом члана 34. тачка 2. Правила о раду бирачких одбора за координирано спровођење свих избора расписаних за 06. мај 2012.године, будући да је тек сутрадан, 25.јуна 2012.године, одвојено доставио Изборној комисији изјаву, наводећи неправилности које жалилац истиче у приговору, као и у жалби.

 

  
Одредбом члана 36. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да бирачки одбор, по утврђивању резултата гласања, у записник о свом раду уноси: број примљених гласачких листића; број неупотребљених гласачких листића; број неважећих гласачких листића; број важећих гласачких листића; број гласова датих за сваку изборну листу; број бирача према изводу из бирачког списка и број бирача који су гласали. Одредбом става 2. истог члана прописано је да се у записник о раду бирачког одбора уносе и примедбе и мишљења чланова  бирачког одбора, подносилаца изборних листа и заједничких представника подносилаца изборних листа, као и све друге чињенице од значаја за гласање, а ставом 3. истог члана да записник о раду бирачког одбора потписују сви чланови бирачког одбора.

 

  
Одредбом члана 34. тачка 2. Правила о раду бирачких одбора за координирано спровођење свих избора расписаних за 06. мај 2012.године, прописано је да се у записнике о раду бирачког одбора уносе и примедбе и мишљења чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном и проширеном саставу.

 

  
При чињеници да је Записник бирачког одбора на бирачком месту број 23 о гласању и утврђивању резултата гласања сачињен у присуству чланова бирачког одбора у сталном и проширеном саставу, без примедби, да су чланови бирачког одбора тај записник потписали, те да у погледу неправилности на које указује жалилац жалбом, као и приговором нико није реаговао у току спровођења гласања на овом бирачком месту, нити било какве примедбе унео у образац Записника, нити приложио уз Записник, као његов саставни део, а што је уосталом било могуће, на шта упућује рубрика под бројем 18. Записника, већ су примедбе накнадно, тек сутрадан, 25.06.2012.године, одвојено од Записника, предате Комисији, то је по оцени суда Изборна комисија Општине Медвеђа, ожалбеним решењем правилно одлучила, одбијајући приговор жалиоца, правилно налазећи да се наведена изјава не може прихватити као доказ о битним чињеницама и околностима од значаја за гласање, будући да није приложена уз Записник, као његов саставни део.

 

  
Због свега наведеног, Управни суд је применом одредбе члана 54. став 3. Закона о локалним изборима и сходне примене одредбе члана 40. став 2. Закона о управним споровима, одбио жалбу као неосновану, одлучујући као у диспозитиву ове пресуде.
 

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 03.07.2012. године, II-4 Уж. 603/12 у 12,00 часова


Записничар                                    Председник већа-судија
Љиљана Петровић,с.р.                            Деса Симић,с.р.


За тачност отправка
управитељ писарнице
Дејан Ђурић

АЈ