Београд, 10.07.2012.

Решење 14 УЖ 613-12-верификација мандата

Република Србија
УПРАВНИ СУД
14 Уж. 613/12
10.07.2012. године
Б е о г р а д


  
Управни суд, у већу састављеном од судија: Обрада Андрића, председника већа, Душице Маринковић и Јасминке Вукашиновић, чланова већа, са судским саветником Снежаном Вујачић, записничарем, решавајући о жалби Ђорђа Комленског из Обреновца, Стублине, бр.481, изјављеној против Одлуке Скупштине Градске општине Обреновац VI-01 број:020-51 од 06.06.2012. године, у правној ствари заштите мандата, у нејавној седници већа одржаној дана 10.07.2012. године, донео јеР Е Ш Е Њ Е

  
Жалба се ОДБАЦУЈЕ.
  

О б р а з л о ж е њ е

   

Жалилац је препорученом пошиљком Р.бр.9720440, преко Поште 11500 Обреноцац, дана 26.06.2012. године, у 13,00 часова, поднео Управном суду жалбу, означену као тужба, којом оспорава Одлуку о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац VI-01 број:020-51 од 06.06.2012. године, донету на другој седници Градске општине Обреновац под тачком 3. дневног реда, дана 06.06.2012. године. Наведена жалба је у Управном суду примљена дана 27.06.2012. године. Жалилац наводима жалбе оспорава законитост и правилност приложене Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац Мирослава Чучковића, са Изборне листе Мирослав Чучковић Чучко – Уједињени региони Србије, због преузимања функције председника Градске општине Обреновац, неспојиве са функцијом одборника. Предлаже да суд жалбу, означену као тужба, усвоји и поништи Одлуку Скупштине Градске општине Обреновац   VI-01 број:020-51 од 06.06.2012. године.
  
Одредбом члана 49. став 1. и члана 56. став 7. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС” бр.129/07, 34/10 и 54/11), као једино дозвољено правно средство заштите мандата, прописана је жалба, из ког разлога је суд нашао да се у конкретном случају ради о жалби, а не о тужби како је назначено. Поступак против ожалбене одлуке о престанку мандата раздвојен је из поднете тужбе заведене код Управног суда под бројем У.8437/12.
  
У поступку испитивања благовремености поднете жалбе, на основу одредбе члана 49. став 5. Закона о локалним изборима, Управни суд је нашао да жалбу треба одбацити.   
  
Предма одредби члана 49. став 1. Закона о локалним изборима, на одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о престанку мандата одборника допуштена је жалба Управном суду, док је ставом 5. истог члана прописано да се жалба подноси у року од 48 часова од дана доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе.
  
Из поднете жалбе и ожалбене одлуке, приложене уз жалбу, произлази да  жалилац – одборник супротно правилној поуци о правном леку, садржаној у тачки 2. ожалбене одлуке, Управном суду није изјавио жалбу у законом порописаном року од 48 часова од дана доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе, односно у року из члана 49. став 5. Закона о локалним изборима. У конкретном случају, ожалбена одлука је донета 06.06.2012. године, а жалба против те одлуке изјављена је Управном суду препорученом пошиљком дана 26.06.2012. године, у 13,00 часова. 
  
Имајући у виду изложено, Управни суд налази да је подносилац жалбе пропустио да жалбу изјави у законом прописаном року, због чега је жалба неблаговремена.
  
Са изнетих разлога, Управни суд је одлучио као у диспозитиву овог решења, сходном применом одредбе члана 26. став 1. тачка 1. у вези са ставом 2. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС” бр.111/09), на основу члана 49. став 6. и члана 54. став 3. Закона о локалним изборима и члана 31. став 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр.129/07).РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 10.07.2012. године, 14 Уж. 613/12


Записничар                                Председник већа-судија
Снежана Вујачић,с.р.                     Обрад Андрић,с.р.


За тачност отправка
управитељ писарнице
Дејан Ђурић


ЈЗ