Београд, 05.07.2012.

Решење I-2 УЖ 588-12-верификација мандата

Република Србија
УПРАВНИ СУД 
ОДEЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ
I-2 Уж 588/12
Дана 05.07.2012.године
Београд


     
У ИМЕ НАРОДА


                       
Управни суд, у већу састављеном од судија: Љиљане Петровић, председника већа,  Јелене Ивановић и Олге Петровић, чланова већа, са судским саветником Николом Крушкоњом, као записничарем, одлучујући о жалби одборника Југослава Стајковца из Александровца, Омладинска 33, Витомира Живковића из Александровца и Мирослава Ћалића из Ржанице, изјављеној против одлуке Скупштине општине Александровац број 020-317/2012-01 од 15.06.2012.године, у правној ствари заштите мандата,  у нејавној седници већа одржаној дана 05.07.2012.године, у 12.30 часова,  донео јеП Р Е С У Д У

  
Жалба СЕ ОДБИЈА.


О б р а з л о ж е њ е

  

Ожалбеном одлуком, ставом I верификују се мандати 59 одборника у Скупштини општине Александровац, и то Група грађана „Покрет за Жупу“-мр Југослав Стајковац 26 мандата, група грађана „За богату Жупу“-Раде Јевтовић 12 мандата, „Демократска странка-Борис Тадић“ 7 мандата, „Уједињени региони Србије-Заједно за Жупу“ 4 мандата, „Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије СПС-Јединствена Србија (ЈС) и Социјалистичка партија  Србије (СДП)“ 6 мандата и „Покренимо Александровац-Томислав Николић“ Српска напредна странка  4 мандата, а ставом II  одлуке утврђено да мандат одбореника траје 4 године.
    
У жалби, поднетој овом суду дана 17.06.2012.године, (post express-ом) у 12.58.часова, допуњеној поднеском од 25.06.2012.године, подносиоци жалбе наводе да је конститутивна седница Скупштине општине Александровац, заказана за 15.06.2012.године, а којом је председавао најстарији кандидат за одборника Витомира Живковић, прекинута у 40-ом минуту од почетка седнице, јер је председавајући констатовао да не постоје нормални услови за њен рад. Након прекида конститутивне седнице, група кандидата за одборнике, њих 30, су сами одредили другог председавајућег и наставили седницу. О наставку седнице нису обавестили осталих 29 кандидата, чиме су грубо повредили изборно право грађана, да преко својих изабраних представника, учествују у конституисању локалне скупштине и бирању органа локалне власти. Наставак конститутивне седнице се одвијао супротно Пословнику о раду Скупштине општине Александровац, јер истом није председавао најстарији одборник, а верификациони одбор је изабран супротно члану 7. Пословника. Ово са разлога што је највећи број  мандата на локалним изборима освојила изборна листа Група грађана „Покрет за Жупу-мр Југослав Стајковац“ 26 мандата, те како кандидати за одборнике са ове изборне листе нису позвани на састанак седнице, ускраћено им је право да предложе чланове верификационог одбора. Такође наводе да кандидатима за одборнике  са изборне листе Групе грађана „Уједињени регион Србије-заједно за Жупу“ није дата могућност да се изјасне о разлозима против потврђивања мандата одборника, и то кандидату за одборника са изборне листе ГГ „Уједињени региони Србије-заједно за Жупу Дејану Марковићу-Канти из Горњег Ступња“. Ово стога што је изборна листа ГГ „Уједињени региони Србије-заједно за Жупу“ вољом бирача израженом на непосредним изборима одржаним 06.05.2012.године, освојила 4 одборничка мандата и мандати су додељени кандидатима са те листе по редоследу на листи, између осталих, и кандидату за одборника Дејану Марковићу-Канти из Доњег Ступња, коме је издато уверење о избору дана 14.05.2012.године, а он, након издавања уверења о избору за одборника, напушта групу грађана на чијој изборној листи је учествовао на одржаним изборима и којој су дали грађани поверење, те почиње да се понаша као слободан стрелац. Сматрају да  конститутивна седница одржана на напред наведени начин није легална, јер је одржана супротно одредбама Закона и Пословника о раду Скупштине општине Александровац, па су предложили да суд одлуку о верификацији мандата одборника донету 15.06.2012.године поништи.
  
У одговору на жалбу, достављеном дана 27.06.2012.године  у 12.18 часова, Скупштина општине Александровац је навела да је дана 15.06.2012.године одржана прва конститутивна седница Скупштине општине Александровац која је заказана на основу члана 51. став 2. Пословника Скупштине општине Александровац у складу са чланом 34. став 2. Закона о локалној самоуправи. Скупштина је почела са радом у 10.00 часова, а седници је према члану 4. став 2. Пословника Скупштине општине Александровац, председавао најстарији одборник-председавајући-коме је у раду помагао секретар Скупштине из претходног сазива. Седница је прекинута у 10.45часова из разлога што је председавајући дао паузу како би се представници одборничких група договорили око наставка седнице.
  
Након писмено поднетог захтева подносилаца листи за наставак седнице у 11.20 часова, председавајућем конститутивне седнице СО Александровац, Витомиру Живковићу и секретару  скупштине,  Скупштина је наставила са радом при чему је имала кворум за рад, јер је прозивком утврђено и констатовано да седници Скупштине присуствује 30 одборника, што чини већину потребну за рад и одлучивање на оснвоу члана 33. став 1. Закона о локалној самоуправи и чланова 55. и 72. Пословника Скупштине општине Александровац. Седницом, у наставку није председавао најстарији кандидат, јер се није појавио у сали за седнице скупштине, иако је уредно обавештен о наставку седнице, седницом није председавао ни следећи по годинама старости, јер је у писаној форми изјавио да, из здравствених разлога, није у могућности да председава, па је седницом председавао  следећи по годинама старости кандидат за одборника Новица Адамовић, из чега произлази да је скупштина наставила са радом у складу са законом и пословником. Одборници изборне листе група Грађана „Покрет за Жупу- мр Југослав Стајковац“ нису желели да учествују у раду седнице Скупштине, при чему истиче да су се 29 кандидата за одборника повукли из сале и самовољно напустили салу иако су знали да се седница скупштине наставља после паузе, те због тога њих 26 уопште није ни оспорило легитимност наставка седнице и донете одлуке нити су жалбу поднели. Такође су наводи жалбе у вези избора чланова верификационог одбора неосновани, јер је чланом 7. Пословника Скупштине општине Александровац прописано да је верификациони одбор изабран ако је за њега гласала већина присутних одборника, а што је у конкретном случају учињено од стране свих 30 одборника присутних на седници. Како су на седници Скупштине општине Александровац верификовани  мандати свих 59 одборника у СО Александровац, јер је верификациони одбор утврдио да су уверења о избору за одборнике у сагласности са извештајем општинске Изборне комисије, предложила је да суд жалбу,  изјављену на одлуку о верификацији мандата одборника Скупштине општине Александровац, одбије.   
  
Одлучујући о поднетој жалби, на основу одредбе члана 56. став 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10 и 54/011), оценом навода жалбе, одговора на жалбу и списа предмета који су достављени, Управни суд је нашао да је жалба благовремено поднета од одборника као овлашћених лица, неоснована.
  
Из списа предмета произлази да је на првој конститутивној седници Скупштине општине Александровац, одржаној 15.06.2012.године, која је почела са радом у 10.00 часова и којој је председавао најстарији кандидат за одборника Витомир Живковић, којој је присуствовало свих 59 кандидата за одборнике, прихваћен предложени дневни ред, између осталог у тачки 4. усвајање Одлуке о верификацији  мандата одборника. У току седнице, и то приликом  разматрања извештаја Општинске изборне комисије под тачком 1., председавајући је  прекинуо  седницу у 10.45 часова и дао паузу ради договора председника одборничких група око  наставка седнице.  По пријему писменог захтева за наставак седнице поднетог од стране подносилаца изборних листи у 11.20 часова Скупштина општине Александровац је наставила са радом у 12.15 часова. Поново је извршена прозивка одборника и том приликом је констатовано да седници СО Александровац присуствује 30 кандидата за одборнике, од укупног броја 59, што чини већину потребну за рад и одлучивање скупштине. Седницом није председавао најстарији кандидат за одборника Витомир Живковић јер се није појавио у сали за седнице скупштине, иако је уредно обавештен о наставку седнице, а како ни следећи по годинама старости кандидат за одборника Милан Шљивић, на основу писмене изјаве, да због болести није у могућности да председава седницом, седницом је наставио да  председава следећи кандидат за одборника по годинама старости, Новица Адамовић, коме је у раду помагао секретар скупштине. Након усвајања извештаја Општинске изборне комисије Александровац о спроведеним изборима на територији општине Александровац за избор одборника Скупштине општине Александровац, изабран је верификациони одбор који је сачинио извештај, а након усвајања извештаја верификационог одбора Скупштине општине Александровац о утврђивању сагласности уверења о избору одборника са извештајем Општинске изборне комисије и да су уверења издата од овлашћеног органа, председавајући је након гласања констатовао  да је већином гласова донета одлука о верификацији мандата одборника у Скупштини општине Александровац којом се верификују мандати 59 одборника у Скупштини општине Александровац, и то одборника ближе наведених у одлуци под ставом I. 
  
Одредбом члана 56. ставом 1.  Закона о локалним изборима, прописано је да  мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, а ставом 2. истог члана прописано је да о потврђивању мандата одборника одлучује Скупштина на конститутивној седници. Ставом 3. наведеног члана прописано је да конститутивну седницу сазива председник скупштине из претходног сазива у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора, а ставом 4. истог члана прописано је да конститутивном седницом председава најстарији одборник, који је овлашћен и да сазове конститутивну седницу ако то у законском року не учини председник скупштине из претходног сазива. Ставом 5. истог члана прописано је да о потврђивању мандата одборника, на основу извештаја верификационог одбора, скупштина одлучује јавним гласањем. У гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима су мандати додељени у складу са чланом 43. овог закона и који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани. 
 
Одредбом члана 31. ставом 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), прописано је да се одборници бирају на 4 године, а ставом 2. је прописано да одборник има право на заштиту мандата, укључујући судску заштиту, која се остварује сходом применом Закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку.
  
У конкретном случају, из Одлуке о верификацији мандата одборника СО Александровац која се жалбом оспорава, произлази да су верификовани мандати 59 одборника у СО Александровац, међу којима су верификовани мандати подносилаца жалбе, и то са изборне листе Група грађана „Покрет за Жупу-мр Југослав Стајковац“ верификован је мандат  под 1. мр Југославу Стајковцу и  под 20. Витомиру Живковићу, а  са изборне листе „Уједињени региони Србије-Заједно за Жупу“, верификован је мандат под 1. Мирославу Ћалићу.
  
Имајући у виду наведено, Управни суд је нашао да  ожалбеном Одлуком о верификацији мандата одборника у  СО Александровац од 15.06.2012.године није  повређено право жалилаца на додељен мандат, обзиром да је истом жалиоцима верификован мандат одборника и утврђено трајање од 4 године, па се наводима жалбе не доводи у сумњу њена правилност.  
  
Суд је ценио наводе жалбе, али је нашао да се њима не доводи у сумњу правилност оспорене одлуке, нити су од утицаја  на другачије одлучивање у овој правној ствари.
  
Са изнетих разлога, Управни суд је, на основу одредбе члана 54. став 4. Закона о  локалним изборима, који се у поступку заштите мандата одборника сходно примењује  на основу одредбе члана  31. став 2. Закона о локалној самоуправи,  одлучио као у диспозитиву пресуде.  
  
         
ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 
дана 05.07.2012.године, I-2 Уж 588/12


Записничар                           Председник већа- судија
Никола Крушкоња, с.р.          Љиљана Петровић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић


СУ