Наслов Датум Тужени орган Врста спора Уписник Опис Сентенца/Став
Ћутање управе21.09.2011Кoмисија за хартије од вредностиУЧлан 128. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (“Службени гласник РС” бр.47/06) ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВУ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ САВЕТНИКА У СМИСЛУ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 128. ЗАКОНА О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА, ПРЕДСТАВЉА РЕШАВАЊЕ У УПРАВНОЈ СТВАРИ. Из образложења: “Из тужбе и доказа приложених уз тужбcl2.pdf
Престанак радног односа-оцењивање државног службенка30.08.2011Министарство за људска и мањинска права (2008-2011)радни односУОцењивање и престанак радног односа државног службеника члан 198. став 1. Закона о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 ... 31/01 и “Службени гласник РС”, бр. 30/2010) НЕ МОЖЕ СЕ ЈЕДНИМ РЕШЕЊЕМ ОДРЕДИТИ ОЦЕНА ДРЖАВНОМ СЛУЖБЕНИКУ И ИСТИМ РЕШЕЊЕМ УТВРДИТИ ДА МУ ПРЕСТАЈЕ РАДНИ ОДНОС ДАНОМ КОНАЧНОСТИ ОДЛУКЕ О ОЦЕЊИВАЊУ. Из образложења “Из образложења оспореног решења произcl11.pdf
Признавање права на дечији додатак30.08.2011Министарство рада и социјалне политике (2008 - 2011)новчана накнадаУЗаједничко домаћинство као критеријум за признавање права на дечији додатак (Члан 2. Закона о финансијској подршци породици са децом ''Службени гласник РС'', бр. 16/2001, 115/2005 и 107/2009) ПОСЕДОВАЊЕ ИМОВИНЕ ДАТЕ У ЗАКУП МОЖЕ БИТИ ОД УТИЦАЈА НА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК, САМО У СЛУЧАЈУ АКО ЈЕ ЗАКУПОДАВАЦ ЧЛАН ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА. Из образложења Основано сcl13.pdf
Брисање из Регистра привредних субјеката30.08.2011Министарство економије и регионалног развоја (сазив 2008-2011)промене у региструУАктивна легитимација за подношење предлога за понављање управног поступка (члан 240. став 1. Закона о општем управном поступку “Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и “Службени гласник РС”, бр. 30/10) НИЈЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ПОНАВЉАЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА ЛИЦЕ КОЈЕ НИЈЕ БИЛО СТРАНКА У ТОМ ПОСТУПКУ, УКОЛИКО ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ СА РАЗЛОГА ПРОПИСАНИХ ОДРЕДБОМ ЧЛАНА 239. ТАЧКА 1. И 2. ЗАКcl19.pdf
Одређивање накнаде за извађени материјал из водотока14.07.2011Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (сазив 2008 - 2011)новчана накнадаУРЕШАВАЊЕ СПОРА БЕЗ УВИДА У СПИСЕ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ (члан 30. став 3. и чл. 33. став 2. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС”, број 111/09) Суд, изузетно може да реши спор у једностраначкој управној ствари без увида у списе који се односе на предмет управног спора и без одржавања усмене јавне расправе, ако је из навода тужбе и образложења оспореног управног акта видљиво cl12.pdf
Нераспоређеност02.07.2011Влада Републике Србије, Жалбена комисијаћутање управеУОДРЕДБА ЧЛАНА 143. СТАВ 1. ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА („Службени гласник РС“, бр. 79/05...104/09), НИЈЕ ОД УТИЦАЈА НА ОБАВЕЗУ ТУЖЕНОГ ОРГАНА ДА РЕШЕЊЕМ ОДЛУЧИ О ЖАЛБИ ТУЖИЉЕ КАДА СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 19. ЗАКОНА О УПРАВНИМ СПОРОВИМА („Службени гласник РС“, бр. 111/09), ЗА ПОДНОШЕЊЕ ТУЖБЕ ЗБОГ ЋУТАЊА УПРАВЕ. Одредбом члана 143. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник Рcl5.pdf
Дисциплински поступак-застарелост вођења дисциплинског поступка09.06.2011Министарство унутрашњих послова (сазив 2008-2011)радни односУЧлан 169. Закона о полицији (''Службени гласник РС'', бр. 101/05, 63/09) и члан 118. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', бр. 79/05 и 104/09) РОК ЗАСТАРЕЛОСТИ ВОЂЕЊА ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА ТЕЧЕ КОНТИНУИРАНО И НЕ ПРЕКИДА ГА НИ ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ СПОРА О ЗАКОНИТОСТИ ИЗРЕЧЕНЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ Према образложењу оспореног решења и списима предмета оспореним решењем тужеcl6.pdf

101112131415 Иди на страну: