Наслов Датум Тужени орган Врста спора Уписник Опис Сентенца/Став
Против закључка изборне комисије којим се налаже отклањање недостатака у поступку проглашења изборне листе - не може се поднети посебан приговор31.03.2016Општинска изборна комисија Темеринзаштита изборног праваУжПРАВНИ СТАВ Против закључка изборне комисије којим се налаже отклањање недостатака у поступку проглашења изборне листе и указује на радње које подносилац листе треба да обави ради отклањања недостатака изборне листе, не може се поднети посебан приговор. Из образложења "Према образложењу ожалбеног решења следи да су жалиоци дана 22.03.2016. године, и то Чорба Бела у 9,32 часова, а Чаки Ромиcl95.odt
Против закључка изборне комисије којим се налаже отклањање недостатака у поступку проглашења изборне листе и указује на радње које подносилац листе треба да обави ради отклањања недостатака изборне листе, не може се поднети посебан приговор.31.03.2016Скупштина општине Темеринзаштита изборног праваУжПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 62. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА УПРАВНОГ СУДА ОДРЖАНОЈ ДАНА 31.03.2016 ГОДИНЕ ПРАВНИ СТАВ Против закључка изборне комисије којим се налаже отклањање недостатака у поступку проглашења изборне листе и указује на радње које подносилац листе треба да обави ради отклањања недостатака изборне листе, не може се поднети посебан приговор. Из образложења "Према образложењу ожалбеног cl107.odt
Делови лицног имена било ког лица не могу бити укључени у назив изборне листе групе грађана25.03.2016Општинска изборна комисијазаштита изборног праваУжПРАВНИ СТАВ ДЕЛОВИ ЛИЧНОГ ИМЕНА БИЛО КОГ ЛИЦА НЕ МОГУ БИТИ УКЉУЧЕНИ У НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ГРУПЕ ГРАЂАНА. О б р а з л о ж е њ е Према стању у списима неспорно је да група грађана у споразуму о образовању није одредила носиоца изборне листе и да је у назив изборне листе унела презимена два учесника у закључењу споразума. Код оваквог чињеничног стања, спорно је правно питање: да cl94.odt
Уступање друге непокретности бившем власнику на име накнаде за експроприсану имовину24.03.2016Министарство финансија (сазив 2014-)експропријацијаУС Е Н Т Е Н Ц А Уступање друге непокретности бившем власнику на име накнаде за експроприсану имовину Закон о враћању одузете имовине и обештећењу ("Службени гласник РС" бр. 72/11) Бивши власник одузете имовине није остварио право на правичну накнаду за експроприсану имовину, уколико је у поступку утврђивања накнаде за експроприсану непокретност донето решење које је правно и фактички неизврcl102.odt
ДЕЛОВИ ЛИЧНОГ ИМЕНА БИЛО КОГ ЛИЦА НЕ МОГУ БИТИ УКЉУЧЕНИ У НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ГРУПЕ ГРАЂАНА24.03.2016Републичка изборна комисијазаштита изборног праваУжПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 61. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА УПРАВНОГ СУДА ОДРЖАНОЈ ДАНА 25.03.2016 ГОДИНЕ ПРАВНИ СТАВ ДЕЛОВИ ЛИЧНОГ ИМЕНА БИЛО КОГ ЛИЦА НЕ МОГУ БИТИ УКЉУЧЕНИ У НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ГРУПЕ ГРАЂАНА. О б р а з л о ж е њ е Према стању у списима неспорно је да група грађана у споразуму о образовању није одредила носиоца изборне листе и да је у назив изборне листе унела презимена дваcl106.odt
члан 18 став 1 Закона о локалним изборима19.03.2016Републичка изборна комисијазаштита изборног праваУжПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 60. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА УПРАВНОГ СУДА ОДРЖАНОЈ ДАНА 19.03.2016 ГОДИНЕ ПРАВНИ СТАВ (члан 18. став 1. Закона о локалним изборима) Споразум групе грађана који као циљ образовања групе грађана нема означено време одржавања и врсту избора за које група грађана предлаже листу кандидата за одборнике, садржи сметњу за проглашење изборне листе, па је изборна комисија дужна, да уcl104.odt
члан 18 став 1 Закона о локалним изборима17.03.2016Републичка изборна комисијазаштита изборног праваУжПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 60. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА УПРАВНОГ СУДА ОДРЖАНОЈ ДАНА 19.03.2016 ГОДИНЕ ПРАВНИ СТАВ (члан 18. став 1. Закона о локалним изборима) Споразум групе грађана који као циљ образовања групе грађана нема означено време одржавања и врсту избора за које група грађана предлаже листу кандидата за одборнике, садржи сметњу за проглашење изборне листе, па је изборна комисија дужна, да уcl105.odt
Овера потписа, рукописа и преписа у основним судовима08.03.2016Основни суд у Панчевурадни односУПравни став утврђен на 59. Седници свих судија Управног суда одржаној дана 08.03.2016.roдине ПРАВНИ СТАВ Оверу потписа, рукописа и преписа у основним судовима, којима су ови послови остављени у надлежност, врше судски службеници (референти за оверу), сходном применом Закона о оверавању поmиса, рукописа и преписа ("Службени гласник РС", бр. 93/14,22/15) и закона којим се уређује јавнобележничка дcl93.pdf
Почекат рачунања рока за подношење приговора29.02.2016Републичка изборна комисијазаштита изборног праваУжПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 58. СЕ ДНИЦИ СВИХ СУДИЈА УПРАВНОГ СУДА ОДУЖАНОЈ ДАНА 29.02.2016. ГОДИНЕ Почетак рачунања рока за подношење приговора (члан 52. став 2. Закона о локалним изборима "Сл. гл. РС", бр. 129/07,34/10 и 54/11) 1. Рок од 24 часа за подношење приговора из члана 52. став 2. Закона о локалним изборима почиње да тече након календарског истека дана у коме је донета одлука, односно изврcl86.pdf
Утицај рокова за увид у изборне листе и изборни материјал29.02.2016Републичка изборна комисијазаштита изборног праваУжПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 58. СЕ ДНИЦИ СВИХ СУДИЈА УПРАВНОГ СУДА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.02.2016. ГОДИНЕ Утицај рокова за увид у изборне листе и изборни материјал на почетак рачунања рока за подноmење приговора (члан 26. став 4. и члан 32. у вези члана 52. став 2. Закона о локалним изборима "Службени гласник РС", бр. 129/07,34/10 и 54/11) Рокови за вршење увида у изборне листе и документацију и изборни мcl87.pdf

1234567891011 Иди на страну: